اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

پوهنځی فارمسي  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فارمسیوتیک خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد  ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ    ۱۳۹۸/۱۲/۱   الی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.