اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

پوهنځی كيميا  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا تحلیلی  خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ    ۱۳۹۸/۱۲/۳   الی ۱۳۹۸/۱۲/۱۸   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.