نتایج امتحان زبان‌های بین‌المللی

 

به تاسی از بند (7) مادۀ چهارم، بند (10) مادۀ پنجم و بند (6) مادۀ ششم لایحۀ جذب اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی، امتحان رقابتی زبان‌های بین‌المللی کاندیدان اعضای کادر علمی پوهنتون کابل و پوهنتون‌های ولایات به روز پنجشنبه مورخ 1/12/1398 هجری شمسی توسط کمیتۀ مرکزی امتحانات زبان‌های بین‌المللی پوهنتون کابل برگزار گردید که در آن به تعداد (115) کاندید زبان انگلیسی، (6) تن کاندید زبان عربی و (2) تن کاندید زبان چینایی اشتراک وزریده بودند.  نتایج امتحان یادشده بعد از مهر و امضای مسئولین کمیته‌های امتحان نوشتاری، امتحان گفتاری، امتحان شنیداری و امتحان خوانش با ملاحظه شد معاون امور علمی پوهنتون کابل قرار زیر اعلان می‌گردد.

براساس بند ( 1) مادۀ پانزدهم لایحۀ جذب اعضای کادری علمی موسسات تحصیلات عالی "در صورتی‌که کاندیدان به نتیجۀ امتحان قناعت نداشته باشند، طی حداکثر سه روز بعد از اعلان نتیجه درخواست تجدید نظر خویش را به معاونیت امور علمی بسپارند". همچنان براساس لایحۀ فوق‌الذکر، نمرۀ کامیابی برای کاندیدان با درجۀ تحصیلی لیسانس قرار (60) نمره، برای ماستر (65) و برای دکتورا (70) نمره تعیین شده است.