اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

پوهنځی فارمسي  پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فارمسیوتیک و دیپارتمنت فارمسی شیمسک کنترول ادویه خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد  ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ    ۱۳۹۸/۱۲/۱   الی ۱۳۹۸/۱۲/۱۵   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.