اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مطالعه و  ارتباطات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ الی

۱۳۹۸/۱۲/۱۱  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.