اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای چهار بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مهندسی  خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶  الی  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.