اطلاعیۀ پوهنځی کمپیوترسانیس درمورد بست کادری !

پوهنځی کمپیوترسانیس پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت کمپیوترسانیس خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴  الی  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.