اعلان تدارکاتی قرارداد دو نوع تیل(دیزل و پطرول) ضرورت سال ۱۳۹۹ پوهنتون کابل

برای دریافت شرطنامه و آفر پروژه متذکره روی لینک ذیل کلیک نماید.

 

http://ku.edu.af/Content/files/%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%27%da%af%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d9%84%20%201399(2).pdf