اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی شهری وبرنامه ریزی  خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۹  الی  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.