اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.