اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

پوهنځی شرعیات  پوهنتون کابل برای یک  بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت حدیث و علوم حدیث خویش به سویه ماستر  ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۱۰/۱۴  الی

۱۳۹۸/۱۱/۱۴     به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.