اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پلان وپالیسی آموزشی خویش به سویه لیسانس ،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.