اطلاعیۀ پوهنځی کمپیوترسانیس درمورد بست کادری !

پوهنځی کمپیوترسانیس پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری نرم افزار خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴  الی  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.