اطلاعیۀ بست کادری در ریاست محترم انستیتوت تکنالوژی معلوماتی!

 ریاست محترم انستیتوت تکنالوژی معلوماتی برای  چهار بست خالی کادرعلمی یک بست دیپارتمنت انجنیری تیلی و سه بست برای دیپارتمنت ارتباطات پستی خویش به سویه ماستر و داکتر درشته انجنیری تیلی وارتباطات پستی باشد ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۹/۲۰   الی

۱۳۹۸/۱۰/۲۰  به ریاست محترم انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند.