اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

پوهنځی فزيك  پوهنتون کابل برای  دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک عمومی و نظری  خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۱۰/۳   الی

۱۳۹۸/۱۰/۱۸  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.