اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

پوهنځی فزيك  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک هسته ای  خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۹/۳۰   الی

۱۳۹۸/۱۰/۱۵  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.