اطلاعیۀ پوهنځی کمپیوترسانیس درمورد بست کادری !

پوهنځی کمپیوترسانیس پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت سیستم های معلوماتی   خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۹/۲۶  الی  ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.