اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

پوهنځی كيميا  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا تحلیلی  خویش به سویه   ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ    ۱۳۹۸/۹/۲۶   الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۶   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.