اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

پوهنځی شرعیات  پوهنتون کابل برای سه  بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های ثقافت اسلامی ، عقیده وفلسفه، تفسیرو حدیث خویش به سویه لیسانس و ماستر  ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۹/۲۰  الی

۱۳۹۸/۱۰/۵     به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.