اطلاعیۀ پوهنځی بیولوژی درمورد بست کادری !

پوهنځی بیولوژی  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت زولوژی و نباتات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۹/۹  الی  ۱۳۹۸/۹/۲۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.