اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۹/۴  الی ۱۳۹۸/۱۰/۴  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.