اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای یک بخالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری میخانیک خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۲۷  الی  ۱۳۹۸/۹/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.