اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت چینایی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۲۳ الی

۱۳۹۸/۹/۸  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.