اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت  مجسمه سازی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ     ۱۳۹۸/۸/۱۹    الی ۱۳۹۸/۹/۱۹   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.