اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت امورمالی وبانکی  خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۱۴  الی ۱۳۹۸/۹/۱۴  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.