اطلاعیۀ پوهنځی اداره و پالیسی عامه درمورد بست کادری !

پوهنځی  اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پالیسی عامه خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۱۱  الی

۱۳۹۸/۸/۲۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.