اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای شش بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انگلیسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۵ الی

۱۳۹۸/۹/۵  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.