اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت محاسبه خویش که واجدین آن قرار شرایط ذیل باشد  ضرورت دارد

 

۱:- حداقل ماستری ویالیسانس درمحاسبه داشته باشد ویا حداقل ۵ مادیول برنامه مسلکی ACCA را تکمیل نموده باشد.

۲:-ماستری ویالیسانس درFinance) ) داشته باشدویا حداقل ۵ مادیول برنامه مسلکی ACCA را تکمیل نموده باشد.

۳:- ماستری ویا لیسانس در اداره تشبثات ( Administration)  داشته باشد ویا حداقل ۵ مادیول برنامه مسلکی ACCA را تکمیل نموده باشد.

 

متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۲  الی ۱۳۹۸/۸/۱۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.