اطلاعیۀ پوهنځی اداره و پالیسی عامه درمورد بست کادری !

پوهنځی  اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اذره عامه خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۲  الی

۱۳۹۸/۸/۱۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.