اطلاعیۀ پوهنځی علوم وترنری درمورد بست کادری !

پوهنځی علوم وترنری  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پری کلنیک درمضمون اناتومی وترنری خویش به سویه ماستر , داکتر و یا (DVM) ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ الی  ۱۳۹۸/۸/۲۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.