اطلاعیۀ پوهنځی بیولوژی درمورد بست کادری !

پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت نباتات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۷/۲۱ الی

۱۳۹۸/۸/۲۱  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.