اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری برق والکترونیک خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۷/۲  الی  ۱۳۹۸/۸/۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.