اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی شهری وبرنامه ریزی در رشته (متخصص بخش طراحی شهری وپلان ګزاری شهری ) خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۷/۲  الی  ۱۳۹۸/۷/۱۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.