اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

پوهنځی شرعیات  پوهنتون کابل براییک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۶/۱۴  الی

۱۳۹۸/۷/۱۴     به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.