اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

پوهنځی فزيك  پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک هستوی و اتومی  خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۶/۱۲   الی

۱۳۹۸/۶/۲۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.