اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

پوهنځی شرعیات  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت عقیده وفلسفه خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۵/۱۷  الی

۱۳۹۸/۶/۱۷     به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.