اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

پوهنځی فزيك  پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک عمومی ونظری خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۵/۲۷   الی

۱۳۹۸/۶/۱۲  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.