اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری برق والکترونیک خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۵/۱۲  الی  ۱۳۹۸/۵/۲۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.