اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

پوهنځی كيميا  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا عمومی و غیرعضوی خویش به سویه لیسانس،  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ    ۱۳۹۸/۵/۱۲   الی ۱۳۹۸/۵/۲۷   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.