اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

پوهنځی فزيك  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک هستوی و اتومی  خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۸/۵/۶   الی

۱۳۹۸/۵/۲۱  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.