اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای سه بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اقتصاد ملی  خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۵/۱  الی ۱۳۹۸/۵/۱۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.