اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای د و بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری انرژی خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۴/۲۶  الی

۱۳۹۸/۵/۱۱ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.