اطلاعیۀ پوهنځی اداره و پالیسی عامه درمورد بست کادری !

پوهنځی  اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پالیسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۴/۲۶  الی

۱۳۹۸/۵/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.