اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری برق او الکترونیک خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۴/۲۶  الی

۱۳۹۸/۵/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.