اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت  تیاتر به سویه لیسانس ،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ     ۱۳۹۸/۴/۱۳    الی ۱۳۹۸/۴/۲۸   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.