اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ الی ۱۳۹۸/۳/۱۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.