اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت نقاشی به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ     ۱۳۹۸/۱/۱۴    الی ۱۳۹۸/۱/۳۰   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.