اعلان تدارکات

فورم شمارهP_ 01

پروژه تهیه وتدارک 92 قلم قرطاسیه باب،رنگباب پرنتر،رنگباب ماشین های فوتوکاپی ومواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی 1398پوهنتون کابل:

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمـام واجـــدین شـــــرایط دعوت مینـــماید تا درپروســه داوطـلبی تهـیه وتدارک پروژه تهیه وتدارک92 قلم قرطاسیه باب،رنگباب پرنتر،رنگبــــاب ماشین های فوتوکاپی ومواد تنظیفاتی با کیفیت عالی وبهترین) دارای نمبر تشــــخصیه MOHE/KU/20/NCB ضرورت سال مالی 1398 پوهنتون کابل اشــــــتراک نموده ونقل چـاپ شــــــــده شـرطنامه وآفرمربوط رادرحافظهء فلـش دسک خویـــــــش ازمدیریت قرارداد هــــای آمریت تهیـــــــــه وتـــدارکات، ســـــایت انتـــرنتی وزارت محـــــترم تحـصـــــیلات عالی وسایت انترنتی پوهنـــــتون کابل بدست آورده، آفرهای خویــــــــــــش را مـــطـابق شــــــــرایط منـــدرج شرطـــنامه وطــبق قـــــــــــانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسـته ازتــــاریخ نشــراعــلان الی 21روزتــــقویمـــی الی ســـــــاعت 10:00AMده بجــــــــــه قبل ازظهر روزچهارشنبه مورخ 7/1/1398 بــــه مدیریت قراردادهــای آمریـــــت تهــیه وتدارکات واقع جمال مینه کارته سخی مقابل شفاخانه علی آباد ناحیـــه سوم شهرکابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

وجلسه آفرگشایی بتاریخ وآدرس فوق الذکرساعت (10) ده بجه قبل ازظهر دردفتر آمریت تهیه وتدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اطاق نمـــــبر (4) تدویر میگردد.

تضمین آفر بصورت گرانتی بانکی مبلغ ( 250،000 ) دوصدوپنجاه هزارافغانی میباشد .

 

برای دریافت شرطنامه  روی لینک کلیک نمایید:

http://ku.edu.af/Content/files/%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%20%d8%b4%d8%af%d9%87%20%d9%82%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%871398.pdf

 

برای دریافت  آفرمربوطه روی لینک کلیک نمایید:

http://ku.edu.af/Content/files/%d8%a2%d9%81%d8%b1%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%20%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%20%db%b1%db%b3%db%b9%db%b80001.pdf