اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت  فوتوګرافی به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ     ۱۳۹۷/۱۲/۸    الی ۱۳۹۸/۱/۸   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.