اطلاعیۀ پوهنځی زمین شناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت جیولوجی  خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۷/۱۲/۸    الی  ۱۳۹۸/۱/۸    به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.